Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Cổ đông
background co dong

Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỂ THỰC HIỆN ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM 2012
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2
Địa chỉ: Km35 - QL10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3922786   -   Fax: 031.3922783   -   Email: info@lisemco2.com
Copyright © 2015 LISEMCO 2. All rights reserved. Designed & developed by EMSVN
Đang online : 414
Lượt truy cập : 2323791