Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Cổ đông
background co dong

Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỂ THỰC HIỆN ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 2012
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LISEMCO 2
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2
Địa chỉ: Km35 - QL10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3922786   -   Fax: 031.3922783   -   Email: info@lisemco2.com
Copyright © 2016 LISEMCO 2. All rights reserved. Designed & developed by EMSVN
Đang online : 31
Lượt truy cập : 2803873